Naujo lankytojo registracijos anketa

Eidami į registracijos formą sutinkate su Aura Mira erdvės taisyklėmis.

Taisyklės

SAVIUGDOS ERDVĖS AURA MIRA TAISYKLĖS LANKYTOJAMS

Aura Mira saviugdos erdvėje mes siekiame privatumo ir konfidencialumo. Todėl prašome, kad viskas, kas vyksta persirengimo kambaryje, praktikų ar renginių metu, ten ir liktų, išskyrus Jūsų asmenines patirtis arba tuos atvejus, kai prašome Jūsų atsiliepimo, nuomonės viešo pasidalinimo savo patirtimi.

1. Bendrosios taisyklės

Saviugdos erdvės „Aura Mira“ (toliau – Erdvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems, kurie lankosi ir naudojasi Erdvės paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis šios Erdvės paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

1.1. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis arba atsisakius pateikti savo sutikimą dėl jų laikymosi Erdvė pasilieka teisę neleisti pradėti naudotis Erdvės paslaugomis.

1.2. Asmenys, pageidaujantys naudotis Erdvės teikiamomis paslaugomis, įsigyja abonementą ar vienkartinį apsilankymą.

1.3. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sistemoje pirmą kartą registruojantis į užsiėmimus. Pasikeitus Lankytojo kontaktiniams duomenims arba sveikatos būklei, kuri gali turėti įtakos Lankytojo praktikų kokybei ir saugumui, Lankytojas privalo nedelsiant atnaujinti informaciją, bei papildomai žodžiu informuoti Erdvės instruktorių.

1.4. Lankytojo teisės:

1.4.1. Tinkamai ir netrukdant naudotis visomis Erdvės teikiamomis paslaugomis į kurias iš anksto užsiregistravo;

1.4.2. Laiku ir tinkamai gauti naujausią informaciją apie Erdvėje vykstančias praktikas bei būsimus renginius;

1.4.3. Būti laiku ir tinkamai informuotu apie Taisyklių ir tvarkaraščio pasikeitimus;

1.4.4. Gauti kokybiškas paslaugas bei naudojimui tinkamą, nesugadintą, švarų, tinkamą inventorių.

1.5. Lankytojo pareigos

1.5.1. Prieš pradedant lankyti praktikas įsitikinti, kad jo sveikatos būklė yra tinkama lankyti Erdvėje vykstančius grupinius ar asmeninius užsiėmimus;

1.5.2. Savarankiškai, arba prieš tai pasikonsultavus su Erdvės mokytojais arba instruktoriais, pasirinkti užsiėmimus pagal savo individualius poreikius ir tinkamą fizinį krūvį;

1.5.3. Reguliariai savarankiškai pasitikrinti savo sveikatą, pasikonsultuoti su gydytoju, arba kitaip įsitikinti, kad jo sveikatos būklė yra tinkama lankyti užsiėmimus;

1.5.4. Pasikeitus sveikatos būklei, kai toks pasikeitimas gali turėti tiesioginės įtakos praktikos kokybei arba Lankytojo saugumui, nedelsiant informuoti mokytoją arba instruktorių apie sveikatos būklės pasikeitimus.

1.5.5. Prisijungiant į užsiėmimus Erdvėje, nei privačiai, nei viešai nekomentuoti kitų lankytojų ypatumų ir praktikos;

1.5.6. Į užsiėmimus Erdvėje atvykti blaiviems ir neapsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

1.5.7. Nefotografuoti ir nefilmuoti Erdvės neturint savo užsiėmimų instruktorių ar mokytojų leidimo;

1.5.8. Atsakingai naudoti visą Erdvei priklausantį turtą, inventorių, patalpas ir kitus daiktus; Naudotą inventorių palikti tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems lankytojams, po užsiėmimo padėti juos į jiems skirtą vietą;

1.5.9. Imtis visų įmanomų priemonių, kad naudojantis Erdvės paslaugomis, įranga ir inventoriumi nebūtų padaryta žala savo, kitų Erdvės lankytojų ir darbuotojų sveikatai.

1.6. Lankytojo atvykimas į užsiėmimus reiškia, kad lankytojas yra įsitikinęs, jog jo sveikata yra tinkama užsiimti Erdvės siūlomomis programomis ir paslaugomis.

1.7. Lankytojas, prisijungdamas lankyti užsiėmimus Erdvėje, suvokia, kad šios praktikos kompleksiškai veikia fizinį, emocinį ir intelektualinį jo kūnus ir prisiima už tai pilną atsakomybę.

1.8. Už nepilnamečius Lankytojus pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie Savo parašu, patvirtina, kad nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė yra tinkama ir leidžia jam naudotis Erdvės paslaugomis, o pats nepilnametis Lankytojas tinkamai susipažino su Taisyklėmis bei jų laikysis. Taip pat, tėvai užtikrina nepilnamečio Lankytojo Erdvei bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už mažamečių vaikų iki 5 metų priežiūrą lankymosi Erdvėje metu atsako patys tėvai.

1.9. Grupinių užsiėmimų metu, instruktorius geriausiu įmanomu būdu stengiasi užtikrinti saugią visų mokinių praktiką, tačiau kiekvienas Lankytojas TURI įdėmiai klausytis savo kūno ir mokytojo nurodymų. Esant fizinėms ar emocinėms situacijoms, kuomet Lankytojas nėra tikras ar jis yra pajėgus atlikti praktikos metu jam siūlomus pratimus,

Lankytojas pilnai prisiima atsakomybę už savo saugią praktiką ir atitinkamai, savo nuožiūra renkasi, kuriuos veiksmus jis darys, o kurių ne.

1.10. Jeigu lankytojo sveikatos sutrikimai ar kiti pakitimai neleidžia jam saugiai ir darniai dirbti grupėje neatitraukiant instruktoriaus dėmesio tik jo praktikos korekcijai, tokiam Lankytojui rekomenduojama lankyti individualius jogos užsiėmimus.

1.11. Erdvės instruktoriai turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles. Lankytojai, pažeidę Taisykles, Erdvės instruktorių reikalavimu privalo nedelsiant nutraukti užsiėmimą ir palikti patalpas. Lankytojui už tokį užsiėmimą nekompensuojama.

1.12. Dėl Lankytojo nemandagaus ir netaktiško elgesio su Erdvės mokytojais, instruktoriais ir kitais lankytojais Erdvė turi teisę nutraukti paslaugų teikimą iškart ir neteikti minėtam Lankytojui jų ateityje.

1.13. Užsiėmimus vedantys instruktoriai ir mokytojai įsipareigoja:

1.13.1. Organizuoti maksimaliai saugius užsiėmimus, atsižvelgiant į lankytojų amžių ir

sveikatos būklę;

1.13.2. Instruktuoti lankytojus apie taisyklingą ir saugų judesių atlikimą;

1.13.3. Suteikti visas užsiėmimams reikalingas priemones;

1.14.4. Informuoti lankytojus apie užsiėmimų tvarkaraščio, kainų ir kitus pokyčius

susijusius su užsiėmimais.

1.14. Erdvės administracija pasilieka teisę keisti Taisykles. Apie pasikeitusiais taisykles

lankytojai informuojami elektroniniu paštu ir žodžiu Erdvėje.

2. Abonementų įsigijimas, galiojimas ir naudojimas.

2.1. Lankytojai, norintys naudotis Erdvės paslaugomis, turi įsigyti vienkartinį bilietą arba terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).

2.2. Už vienkartinius apsilankymus arba abonementus Lankytojas gali atsiskaityti grynaisiais pinigais pas savo asmeninį instruktorių arba mokytoją, pavedimu į iš anksto

nurodytą Erdvės sąskaitą, arba pateikdamas galiojantį dovanų kuponą. Atsiskaitymas vyksta prieš pradedant lankyti užsiėmimus arba iškart po pirmojo užsiėmimo išskyrus atvejus kai atsiskaitymas vyksta pavedimu. Mokant už užsiėmimą pavedimu, jis turi būti atliktas dar iki pirmojo užsiėmimo pradžios.

2.3. Už abonementą Lankytojas privalo sumokėti pinigus iki einamojo mėnesio 10 d.

Individualūs atvejai aptariami asmeniškai su savo užsiėmimo instruktoriumi.

2.4. Lankytojui nesumokėjus pinigų už užsiėmimus instruktorius turi teisę nepriimti

Lankytojo į užsiėmimus.

2.5. Dovanų kuponu gali pasinaudoti tik jame nurodytas asmuo iki nurodytos galiojimo datos.

2.6. Abonementas yra asmeninis ir juo negali naudotis kiti asmenys. Išimties tvarka,suderinus su savo užsiėmimų instruktoriumi ar mokytoju, abonementas gali būti perleistas kitam asmeniui.

2.7. Įsigytas abonementas įsigalioja nuo pirmo apsilankymo dienos ir galioja jame nurodytą laiką, nepriklausomai nuo to, ar buvo išnaudotas abonemente nurodytas apsilankymų skaičius.

2.8. Nuolatinių lankytojų abonementai stabdomi dviem atvejais:

2.8.1. Kai lankytojas iš anksto praneša apie suplanuotas kasmetines atostogas bei informuoja apie savo neatvykimą;

2.8.2. Kai lankytojas suserga ar patiria traumas, kurios dėl savo pobūdžio nėra suderinamos su Erdvėje vykstančiomis praktikomis, ir apie savo neatvykimą praneša kiek įmanoma ankščiau

2.9. Apie nedalyvavimą praktikose, Lankytojas privalo informuoti savo užsiėmimų instruktorių.

3. Abonementų kainos ir užsiėmimų tvarkaraštis

3.1. Jeigu Jums reikalinga sąskaita faktūra – informuokite savo užsiėmimų instruktorių.

3.2. Paslaugų kainos pateikiamos ČIA, tvarkaraštis ČIA

3.3. Erdvė pasilieka teisę keisti grupinių užsiėmimų tvarkaraštį apie tai pranešus Lankytojams elektroniniu paštu, žodžiu, bei Erdvės internetinėje svetainėje prieš ne mažiau kaip 2 savaites iki naujo tvarkaraščio įsigaliojimo dienos.

3.4. Oficialiomis švenčių ar poilsio dienomis užsiėmimai Erdvėje nevyksta.

4. Rekomendacijos lankytojams:

4.1. Nesikvėpinti ir nenaudoti kitų stiprų kvapą turinčių kosmetikos priemonių;

4.2. Prieš užsiėmimus nevalgyti sunkaus maisto mažiausiai 2 valandas;

4.3. Po praktikos atsigerti vandens ar šiltos arbatos;

4.4. Visą reikalingą inventorių suteikiame, bet jeigu norite, visuomet galite naudotis savo individualiu inventoriumi.

5. Baigiamosios nuostatos

Įsigydamas Erdvės abonementą ar vienkartinį apsilankymą Lankytojas PATVIRTINA, kad:

5.1. Su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

5.2. Sutinka būti fotografuojamas ir filmuojamas užsiėmimų ir seminarų metu Erdvės rinkodaros tikslais arba turi teisę pareikšti nesutikimą dėl to.

5.3. Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Erdvės, kaip asmens duomenų tvarkytojo, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių pranešimų, reklaminių žinučių ir laiškų siuntimui).

5.4. Yra informuotas, kad Lankytojų duomenų apsaugai yra naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui.

5.5. Yra informuotas, kad Erdvės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka (Duomenys apie Lankytojus yra saugomi, valdomi ir naudojami tol, kol Lankytojas naudojasi Erdvės paslaugomis).

5.6. Erdvės administracija pasilieka teisę keisti Taisykles. Apie pasikeitusiais taisykles lankytojai informuojami elektroniniu paštu ir žodžiu Erdvėje.